krisko.lublin.pl

O firmie / Regulamin

UWAGA! Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Polski.
ATTENTION! Online Shop shall execute orders solely in the territory of Poland.

 

PHU KRISKO jest autoryzowanym dystrybutorem następujących przedsiębiorstw:

1. INTER PACK Sp. z o.o. w Warszawie

- bagażniki i łańcuchy śniegowe

2. CIECH ŻYWICE Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie

- epoksydowe żywice, wylewki posadzkowe (EPIDIAN ®)
- poliestrowe żywice, żelkoty (POLIMAL ®)

 
3. Zakład Chemiczny 'SILIKONY POLSKIE' Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie


- silikonowe farby, impregnaty, kauczuki i oleje
 

4. THULE Polska Sp. z o.o.

- bagażniki

5. AWUKO Niemcy, PRIMEX - Francja, NAXOFLEX - Szwecja

- materiały ścierne 

Działamy na rynku od 1989r.Zajmujemy się sprzedażą i profesjonalnym montażem bagażników
i łańcuchów śniegowych. Wypożyczamy także autoboxy.
Dostarczamy nasze produkty do wielu renomowanych firm i hurtowni.
Żywice epoksydowe i poliestrowe z Nowej Sarzyny cechuje najwyższa jakość. Są dostarczane do największych producentów w Polsce
i na całym świecie.
Farby i impregnaty silikonowe są dedykowane do nowych i zabytkowych obiektów budowlanych. Posiadają wiele aprobat i certyfikatów,
m.in. Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu.
Posiadamy referencje od naszych dostawców i odbiorców. Oferowane przez nas produkty posiadają aprobaty, atesty i certyfikaty jakości.


 
Sprzedajemy materiały do laminowania i wykonywania posadzek epoksydowych
(posadzki mają atesty nawet do kontaktu z produktami spożywczymi).
Współpracujemy z renomowanymi firmami wykonawczymi.


Zapraszamy w godzinach:

pn-pt 9-19
sobota 9-14

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PHU KRISKO
z 25-12-2014 r.


 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w szczególnych wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną , która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca / Usługodawca – Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU KRISKO Krzysztof Kowal, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice, oraz adres innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i doręczeń: ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin, NIP: 712-152-44-15, REGON: 432323859, adres poczty elektronicznej: krisko@krisko.lublin.pl, nr telefonui faxu 81 525-16-39.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PHU KRISKO;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.krisko.lublin.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

6. Towar / Produkt – dostępna w sklepie iternetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy między Klietem a Sprzedawcą

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dn. 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Formularz Zamówienia - Usluga Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i formy płatności.

12. Dzień Roboczy – Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Usługobiorca – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w szczególnych wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca z Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.


 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.krisko.lublin.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod www.krisko.lublin.pl, prowadzony jest przez:

. Nazwa Firmy:
PHU KRISKO Krzysztof Kowal
NIP: 712-152-44-15
REGON: 432313859
Organ rejestracyjny:

Urząd Gminy Jastków

Nr w rejestrze:

33/01
Adres siedziby firmy:
Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice
Inne stałe miejsca wykonywania działalności:
ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin
Adres do doręczeń i reklamacji:
ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin
Telefon kontaktowy, fax:
tel: 81 525-16-39, 502-249-841, fax: 81-525-16-39
Adres e-mail:
krisko@krisko.lublin.pl

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a.) zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym.

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Dostęp do poczty elektronicznej
b.) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 7.0 lub wyższej, aktualne wtyczki Java oraz Flash.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie www.krisko.lublin.pl w zakładce 'o firmie - REGULAMIN', oraz przy składaniu zamówienia w zakładce REGULAMIN.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Sprzedawca będzie się porozumiewał z Klientem w następujący sposób:
a.) za pomocą poczty elektroicznej
b.) telefonicznie
c.) lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej


 

III. Usługi elektronicze w Sklepie Internetowym, procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

3.1. W Sklepie Internetowym dostępna jest usługa sprzedaży towarów za pomocą Formularza Zamówienia.

3..2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.krisko.lublin.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a następnie wypełnić i przesłać Formularz Zamówienia.

3.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka 'Kup teraz'

3.4. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany poprzez zaznaczenie (w kroku 2) odpowiednie opcji: kurier (za pobraniem), kurier (przedpłata na konto) lub (odbiór osobisty).

3.5. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.

3.6. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka – przycick ''KUP TERAZ” w Sklepie Internetowym .
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
(krok 1) dodaniu do elektronicznego koszyka zamówień Towarów ze Sklepu Internetowego, oraz określenie ich ilości,
(krok 2) wyborze formy dostawy; wpisaniu niezbędnych do realizacji zamówienia danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku klientów nie będących konsumentami niezbędne jest podanie (w Uwagach do zamówienia) nazwy firmy, adresu, oraz numeru NIP. Dodatkowo (w Uwagach do zamówienia), należy wpisać adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres podany w danych zamawiającego). Kupując bagażnik samochodowy, w celu uniknięcia pomyłki należy podać: markę, model, rok produkcji oraz typ nadwozia samochodu, do którego ma być zamontowany bagażnik samochodowy. Kupując łańcuchy śniegowe, w celu uniknięcia pomyłki, należy wpisać parametry opon na które mają być zakładane łańcuchy.
Po kliknięciu przycisku
„złóż zamówienie” wyświetlą się wszystkie zamawiane Towary wraz z cenami, podsumowanie wartosci zamówienia z kosztami transportu, oraz danymi zamawiającego - w tym momencie istnieje jeszcze możliwość samodzielnej modyfikacji zamówienia , oraz danych zamawiającego (w tym celu należy kierować się wyświetlanmi na stronie komunikatami). Końcowym etapem składaia zamówienia jest kliknięcie przycisku „prześlij zamówienie”. Po kliknięciu przycisku „prześlij zamówienie” nie ma możliwości samodzielnej modyfikacji zamówienia w Sklepie Internetowym.

Kliknięcie przycisku „prześlij zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia z PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice, Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, oraz obowiązkiem zapłaty za wymienione w Formularzu Zamówienia Towary.

3.7. Usługa Elektronicza Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.8. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do Realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji, oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.11. Utrwalenie zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

a.) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego: www.krisko.lublin.pl w zakładce O FIRMIE – REGULAMIN, a także podczas składania zamówienia, w Formularzu Zamówienia (w kroku 2) – REGULAMIN.
b.) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.8. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
c. dołączenie do przesłanego Klientowi towaru paragonu fiskalnego, lub faktury VAT.


 

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Usługobiorca/Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru/Produktu, która jest opisana w punkcie VIII i IX Regulaminu) Usługodawca może składać na adres: ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin, lub na adres poczty elektronicznej: krisko@krisko.lublin.pl

4.3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądań Usługobiorcy, danych kontaktowych Uslugobiorcy. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.


 

V. Ceny, metody i terminy płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a.) przelewem na numer konta bankowego: 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

b.) za pobraniem – płatność u kuriera.

c.) gotówką lub kartą płatniczą odbierając zamówiony towar w sklepie: PHU KRISKO Lublin, ul. Wojciechowska 5A

5.3. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, płatności elektronicznych, płatności przelewem, Klient obowiązany jest dokonania płatności w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.4. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem, Klient ma obowiązek dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


 

VI. dostawa Towaru

6.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Koszty dostawy wyświetlane w sklepie internetowym, dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kalkulowane indywidualnie, w zależności od miejsca dostawy.
W celu ustalenia kosztów dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy się skontaktować ze sprzedawcą (podać dokładny adres dostawy oraz ilość i rodzaj zamawianych produktów).

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Możliwy jest także odbiór osobisty w PHU KRISKO w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 5A,w godz. (pn-pi 9-19, so 9-14).

6.3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy towarów są wyszczególnione w tabeli: tabela koszty dostawy

Łączne koszty dostawy zamawianych Towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) uwzględniające wszystkie składniki: specjalne warunki transportu ADR, wagę, gabaryty przesyłki i rabaty, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia (w kroku 2), w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Towaru przez klienta jest bezpłatny.

6.4. Sprzedawca udostępni Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a.) przesyłka kurierska
b.) przesyłka kurierska pobraniowa
c.) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00, w soboty od 9:00 do 14:00

6.5. Termin dostawy Towaru do klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie Towaru, lub w trakcie składania zamówienia podano inny, krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do klienta liczy się w następujący sposób:
a.) W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty przelewem: przedpłata na konto, od momentu uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
b.) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
c.) W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytego Towaru lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy zawartej na odległość (dotyczy towarów zakupionych w sklepie internetowym), bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (w tym koszty transportu) z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.5. Regulaminu.
Aby odstąpić od zawartej umowy, należy poinformować nas pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krisko@krisko.lublin.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, lub z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy taką samą drogą jaką otrzymaliśmy Oświadczenie odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Dane do przelewu: [nazwa i adres właściciela rachunku oraz nr konta bankowego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. W przypadku umowy która obejmuje wiele Towarów, które były dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dostarczenia ostatniego Towaru, partii lub części. W przypadku umowy która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od dostarczenia pierwszego Towaru. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

7.3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpiło wcześniej).
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w transakcji, chyba że konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie, które to rozwiązanie nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.4. Prawo do odstąpienia od umowy na odległość przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

 

7.5. Możliwe koszty zwiazane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient.

a.) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b.) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
c.) W przypadku produktu będącego usługą, której wykonanie, na wyraźne żądanie konsumenta, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo Odstąpienia od umowy, po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za swiadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
d.) Klient ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

PHU KRISKO,
ul. Wojciechowska 5A
20-704 Lublin

7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, z tytułu rękojmi.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar/Produkt bez wad.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: krisko@krisko.lublin.pl lub na adres pocztowy: PHU KRISKO ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin.

8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji

a.) informacji i okoliczności dotyczących reklamacji Towaru, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
b.) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
c.) danych kontaktowych składającego reklamację
Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru/Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe, albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Towaru, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu, w którym towar się znajduje.

8.7. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa w punkcie 8.6. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którm mowa w punkcie 8.5. Regulaminu, oraz nie narusza prawa klienta, żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad, lub usunięcia wady, októrym mowa w art. 561(1) Kodeksu cywilnego.


 

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych, miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http//www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http//www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http//www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dn 25 września 2001r. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b.) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c.) klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego, lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej: porady@dlakonsumentow.pl, przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym nr telefonu: 800-007-707.


 

X. Dane osobowe w sklepie internetowym

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Slepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży, lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

a. piseminie na adres: PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice.

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krisko@krisko.lublin.pl

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.


 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim

11.2. Sprzdawca / Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a.) zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw

b.) rozszerzenia, zmian zakresu prowadzonej działalności

w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

11.3. Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

11.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice a Klientem/Usługobiorcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PHU KRISKO Krzysztof Kowal, Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 202r (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014t (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 

Ogólne warunki obrotu opakowaniami zwrotnymi
Sarzyna Chemical sp. z o.o.

1. Niniejsze Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów dostarczanych w opakowaniach zwrotnych (dalej zwanych opakowaniami), zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

2. Sprzedający pobiera kaucje za opakowanie, którą Kupujący powinien doliczyć przy zapłacie za dostarczony towar.

3. Przy odbiorze towaru dostarczonego w opakowaniach Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilości i rodzaju opakowań z danymi wskazanymi w dokumentach dostawy (faktura VAT, WZ)

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy:
 a) sporządzić protokół niezgodności dla dostaw kurierem
 b) wpisać adnotację w dokumencie dostawy dla dostaw organizowanych przez Sprzedawcę, podpisaną przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika
Ponadto Kupujący winien w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odbioru zgłosić stwierdzone rozbieżności Sprzedawcy bezpośrednio na adres krisko@krisko.lublin.pl

5. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych rozbieżności w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres zwrotny e-mail z którego otrzymano zgłoszenie

6. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy udostępnione  do korzystania opakowania w terminie 50 dni od daty odbioru towaru zakupionego w opakowaniu. Jeżeli po upływie ww. terminu opakowanie nie zostanie zwrócone do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jego dalsze użycie, Sprzedający zastrzega sobie prawo uznania opakowania za sprzedane, co jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kaucji za opakowanie.

za kontener 1000L - kaucja wynosi 700 zł netto

7. Przed upływem powyższego terminu (50 dni) Kupujący otrzyma dodatkowe wezwanie do zwrotu opakowań, skierowane na co najmniej 7 dni przed ustaloną datą zwrotu opakowania. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego do kontaktów w kwestiach dotyczących gospodarki opakowaniowej. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia potrzeby aktualizacji wskazanego kontaktu Sprzedającemu.

8. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby odbioru opakowań Sprzedającemu lub na adres krisko@krisko.lublin.pl

9. Kupujący dokonuje zwrotu opakowań wyłącznie przewoźnikowi zaawizowanemu przez Sprzedawcę, który ponosi koszty transportu zwracanych opakowań. Kupujący nie może zwracać opakowań firmom kurierskim bez wcześniejszego potwierdzenia takiej możliwości u Sprzedającego.

10. Minimalna ilość kontenerów odbierana na koszt Sprzedającego wynosi 10 szt.

11. Sprzedający zobowiązany jest do odbioru od kupującego zwracanych opakowań, o ile nie zachodzi przypadek wskazany w pkt. 12

12. W przypadku gdy Kupujący przedstawi do zwrotu:

 a) opakowania uszkodzone;
 b) opakowania, które nie są całkowicie opróżnione;
 c) opakowania, które są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które zostały w tych opakowaniach dostarczone przez Sprzedawcę.

Sprzedawca według oceny stanu kontenerów producenta (Sarzyna Chemical sp. z o.o.), zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania opakowań ze skutkami wynikającymi z ust.6 albo odbioru opakowań i obciążenia Kupującego odpowiednią kwotą wynikającą z ust. 6. W przypadku gdy Sprzedawca będzie zmuszony ponieść koszty związane z utylizacją pozostałego w opakowaniu towaru, to wówczas wszelkie koszty i ryzyko dokonania utylizacji będą obciążać Kupującego. Kupujący zostanie obciążony tymi kosztami na podstawie refaktury wystawionej przez Sprzedającego z terminem płatności określonym w fakturze.

13. Za zwrócone, nadające się do dalszego użytkowania opakowanie, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą. Sprzedający zwróci Kupującemu kaucję na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki