krisko.lublin.pl

wyszukaj

Utwardzacz Top Finish (v-1 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => utwardzacze-do-zywic-epoksydowych [3] => utwardzacz-top-finish [4] => utwardzacz-top-finish-v-1-kg )

 

Utwardzacz Top Finish jest mieszaniną adduktu izoforonodiaminy z żywicą epoksydową.

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.
Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.
 

Utwardzacz Top Finish jest składnikiem w kompozycji z Epidianem Top Finish, przeznaczonej do wykonania warstwy wierzchniej w systemie Flakes.

Własności:

niskolepka ciecz:
lepkość (25°C): 250 – 350 mPas
barwa: bezbarwna do jasnożółtej
temperatura zapłonu: 115°C
gęstość (20°C): 1,00 – 1,02 g/cm3

 

SPOSÓB UŻYCIA:
Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się w proporcji:

EPIDIAN®Top Finish - 100 części wagowych
Utwardzacz Top Finish - 40 części wagowych
                   

UTWARDZANIE:

Utwardzanie żywic i kompozycji epoksydowej Epidianu Top Finish za pomocą Utwardzacza Top Finish w temperaturze pokojowej należy prowadzić w czasie 24 godz. Należy upewnić się, ze cała powierzchnia jest jednolicie utwardzona.
Posadzkę można poddać całkowitemu obciążeniu po 7 dniach. Posadzkę można myć po 14 dniach od utwardzenia.

Czas żelowania jest uzależniony od temperatury, w której przebiega utwardzanie oraz od masy żywicy wymieszanej z utwardzaczem. Im wyższa jest temperatura otoczenia, tym krótszy jest czas żelowania, a także im większa jest masa żywicy z utwardzaczem, tym krótszy jest czas żelowania.

 

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE BHP:

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. Stosować indywidualne środki ochrony. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
a) Ochrona oczu lub twarzy
Stosować okulary ochronne (gogle) lub ochronę twarzy.
b) Ochrona skóry, ochrona rąk
Stosować odpowiednie rękawice ochronne odporne na czynniki chemiczne o grubości 0,4mm
przebadane zgodnie z normą EN 374 – np. neoprenowe.
Ochrona ciała
Stosować odzież ochronną i obuwie ochronne odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności. Zanieczyszczoną odzież poddawać systematycznemu praniu.
c) Ochrona dróg oddechowych
W warunkach dobrej wentylacji stanowiska pracy ochrona indywidualna dróg oddechowych nie jest wymagana. Przy nadmiernej koncentracji oparów stosować maskę lub półmaskę ochronną zgodną z EN-140 z filtrem typu A.

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

 Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np.: ACETON, nie dopuszczając do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.

 

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach własnych producenta CIECH SARZYNA i uważane są przez producenta za wiarygodne. Producent jednak nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z używania jego produktów. Użytkownik powinien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem. UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

 

Dane zawarte w powyższej informacji nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

 

 

61,46

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki