krisko.lublin.pl

wyszukaj

Sarsil® OH-100 (opakowanie 1 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => silikonowe-farby-impregnaty-antigraf-srodki-wzmacniajace [2] => srodki-wzmacniajace-hydrofilowe-do-materialow-budowlanych [3] => sarsil-reg-oh-100-do-waskoporowatych-mat-bud [4] => sarsil-reg-oh-100-opakowanie-10-kg )

SARSIL® OH-100
SARSIL® OH-300
SARSIL® OH-500

Hydrofilowe środki konsolidujące do wzmacniania porowatych materiałów budowlanych
odmiany standardowe

Zapytaj o dostępność.

CHARAKTERYSTYKA
Hydrofilowe środki konsolidujące są jednoskładnikowymi preparatami zawierającymi jako substancję czynną estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym stopniu polikondensacji. Środek ten produkowany jest w trzech odmianach standardowych:

 • do konserwacji wąskoporowatych materiałów budowlanych pod nazwą SARSIL® OH -100
 • do konserwacji szerokoporowatych materiałów budowlanych pod nazwą SARSIL® OH -500
 • bezrozpuszczalnikowy preparat do konserwacji materiałów budowlanych SARSIL® OH -300

Kolor: bezbarwna ciecz
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się

PRZEZNACZENIE
Hydrofilowe środki do konsolidacji zdezintegrowanych materiałów budowlanych, przeznaczone są do wzmacniania materiałów budowlanych zniszczonych przez procesy starzenia przebiegające głównie pod wpływem czynników atmosferycznych. Produkty te charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością wnikania do kapilar materiałów budowlanych takich jak: kamienie naturalne, terakota, cegła, tynki. Przed zastosowaniem do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać próbę wstępną. Działania wzmacniające preparatów polegają na utworzeniu w strukturze zdezintegrowanego materiału budowlanego krzemionki, która stanowi spoiwo wzmacniające materiał budowlany. Proces tworzenia krzemionki jest związany z hydrolityczną polikondensacją estrów etylowych kwasu ortokrzemowego przebiegającą z wodą zawartą w kapilarach materiału budowlanego i/lub z parą wodną występującą w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Ze względu na to, że szybkość hydrolitycznej polikondensacji zależy w dużym stopniu od wilgotności i temperatury niezbędne jest sezonowanie materiału budowlanego w następujących warunkach:

 • przy wilgotności względnej 50% i temperaturze 20oC do uzyskania pełnego wzmocnienia niezbędne jest sezonowanie materiału przez okres 4 tygodni.
 • przy wilgotności względnej wynoszącej 75% i temperaturze 20oC do uzyskania pełnego wzmocnienia niezbędne jest sezonowanie materiału przez okres 3 tygodni.

Stosowanie
Prace wstępne
Zgodnie z dobrą praktyką konserwatorską w celu wykluczenia błędów w stosowaniu należy przed wykonaniem zabiegu konsolidacji przeprowadzić badania chemiczne i fizyczne materiału budowlanego przeznaczonego do zabezpieczenia. Należy oznaczyć następujące właściwości:

 • nasiąkliwość, porowatość,
 • skład chemiczny materiału budowlanego,
 • głębokość warstwy zdezintegrowanej,
 • zużycie produktu do nasycenia 1 m 2 powierzchni,
 • barwa materiału budowlanego po zakończeniu konsolidacji.

Przygotowanie podłoża
W celu prawidłowego nasączenia całej osłabionej warstwy materiału budowlanego powierzchnia przeznaczona do wykonania zabiegu musi być sucha i chłonna. Jeżeli powierzchnia przeznaczona do wykonania zabiegu pokryta jest grubą warstwą zanieczyszczeń to wskazane jest jej delikatne oczyszczenie np. przez natryskiwanie wodą lub zastosowanie delikatnej past czyszczącej. W przypadku bardzo dużej dezintegracji materiału budowlanego korzystne może być przeprowadzenie wstępnego wzmocnienia umożliwiające oczyszczenie powierzchni przed właściwym zabiegiem wzmacniania. Bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu powierzchnia powinna być chroniona przed zbyt silnym nagrzaniem przez promieniowanie słoneczne. Zaleca się stosować preparat w temperaturze od +10oC do +20oCW temperaturze powyżej 20oC może nastąpić szybkie odparowanie produktu uniemożliwiające uzyskanie odpowiedniej głębokości nasycenia. Zabiegu nie należy wykonywać w temperaturze poniżej +10oC. Elementy które nie są przeznaczone do wzmacniania (okna, zadaszenia, okucia metalowe itp.) należy zabezpieczyć folią polietylenową. Ponadto jeżeli w trakcie prac konserwatorskich przewidziane jest wykonanie odlewów z kauczuku silikonowego wzmocnione powierzchnie należy zabezpieczyć przeciwprzyczepnie przez zwilżenie roztworem mydła lub detergentów.

Nasycanie materiału budowlanego
Technikę nasycania należy dobrać w zależności od rodzaju obiektu. Nasycanie można wykonać metodami polewania, natrysku, nakładania pędzlem, przez zanurzenie lub metodą ciągłego przepływu. Mniejsze elementy takie jak rzeźby i inne detale architektoniczne, które można zdemontować korzystnie jest zanurzyć w wannie impregnacyjnej osłoniętej szczelnie w celu ograniczenia reakcji preparatu z wilgocią z powietrza. Zabieg nasycania należy przeprowadzić tak, aby cała zdezintegrowana warstwa została zaimpregnowana i wzmocniona. Przy zbyt małej głębokości nasycenia możliwe jest odspojenie warstwy wzmocnionej od warstwy zdezintegrowanej, która nie uległa wzmocnieniu. Należy unikać utworzenia warstwy zewnętrznej mocniejszej od podłoża. W celu uzyskania odpowiedniej głębokości nasycenia zabieg należy powtarzać metodą „mokre na mokre” aż do momentu gdy materiał budowlany przestaje wchłaniać preparat. Nasyconą powierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem deszczu przez 3-4 dni po impregnacji.
Zużycie hydrofilowego środka konsolidującego należy zawsze określić w trakcie wstępnych badań laboratoryjnych ponieważ wielkość zużycia może wynosić od 0,5 nawet do 20 l/m2 w zależności od właściwości materiału budowlanego. Jeżeli stwierdzono zbytnie przesycenie powierzchni po zakończeniu nasycania materiału budowlanego korzystne jest jej przemycie benzyną lakową lub acetonem bezpośrednio po nasyceniu. Pozwala to na uniknięcie zmiany odcienia zabarwienia powierzchni.
Czas sezonowania zależy od rodzaju materiału budowlanego oraz wilgotności i temperatury. Ogólne wytyczne dotyczące sezonowania podane przy omawianiu przeznaczenia preparatu należy dostosować do konkretnych warunków prowadzenia prac.

Zalety hydrofilowego środka konsolidującego

 • łatwy w stosowaniu ( środek jednoskładnikowy) ,
 • optymalna głębokość wnikania umożliwiająca wzmocnienie całej warstwy zdezintegrowanej,
 • neutralny katalizator,
 • duża ilość tworzonego spoiwa krzemionkowego,
 • przy prawidłowym użyciu równomierny profil wytrzymałości całej wzmocnionej warstwy,
 • nie zmieniona przepuszczalność pary wodnej,
 • bardzo dobra odporność utworzonego spoiwa na procesy starzenia pod wpływem warunków atmosferycznych i promieniowania UV,
 • brak zagrożeń toksykologicznych,

Uwaga:
Wszystkie prace z hydrofilowymi środkami konsolidującymi należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z hydrofilowymi środkami konsolidującym należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych. Chronić przed wilgocią.
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania: V-5 ( 4 kg )
Aprobaty i Atesty:
Badania Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu

Uwagi producenta
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

65,31

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki